2018 m. gruodžio 12 d.
 
 

Nuostatai

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1246

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-44
redakcija)
  


 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EKSTREMALIŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau - Centras) yra įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Centro paskirtis - pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje: kurti ir plėtoti nacionalinę ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą, koordinuoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimą ir veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159- 7207), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centras gali turėti kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

5. Centro savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija, kaip Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turi teises ir pareigas, numatytas kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.

6. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m kovo 6 d. įsakymo Nr. V-233

(nuo 2013 m. kovo 14 d.)

(Žin., 2013, Nr. 127-1305) redakcija

Centro buveinės adresas: Birutės g. 56 , Vilnius, Lietuvos Respublika.

8. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje (http://www.essc.sam.lt), o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais - ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.


II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:

10.1. koordinuoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų pasirengimą ir veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais;

10.2. vykdyti Nacionalinio

Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijas ir pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje;

10.3. Neteko galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-986
(nuo 2015 m. rugpjūčio 20 d.)
(TAR, 2015-08-19, 2015-12420)

10.4. vykdyti apsinuodijimų stebėseną ir informavimą;

10.5. tvarkyti valstybės medicinos rezervą ir užtikrinti jo tikslinį panaudojimą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

11.Centras, siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

11.1. pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką ekstremaliųjų situacijų srityje ir aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

11.2. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas priėmimą ir perdavimą (visą parą) tarp Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų, valstybės valdymo ir savivaldybės institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms, Pasaulio sveikatos organizacijai, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (toliau - NATO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, koordinuoja ir organizuoja skubaus perspėjimo sistemas ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje;

11.3. metodiškai vadovauja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui ir veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais;

11.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5

(nuo 2015 m. sausio 15 d.)

(TAR, 2015-01-14, 2015-614) redakcija

vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais stebėseną ir teikia rekomendacijas pasirengimui tobulinti ;

11.5. organizuoja kasdieninę Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą;

11.6. dalyvauja prognozuojant ekstremaliųjų situacijų riziką asmens ir visuomenės sveikatai;

11.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie ekstremaliąsias sveikatai situacijas, jų padarinius, taikytas visuomenės sveikatos saugos priemones, padarinių mažinimo ar likvidavimo priemonių panaudojimą;

11.8. rengia ir dalyvauja įgyvendinant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ekstremaliųjų situacijų valdymo bendruosius ir specialiuosius planus;

11.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos mobilizacijos planus;

11.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes nacionalinį saugumą stiprinančias programas;

11.11. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Komisijos Sveikatos saugumo komitete, kitose Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų ekspertų komisijose, komitetuose ir darbo grupėse ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

11.12. bendradarbiauja su Europos Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;

11.13. vykdo Nacionalinio Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centro funkcijas ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos komisijos darbo grupėse ir komisijose;

11.14. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatas Lietuvoje;

11.15. bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių nacionaliniais Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrais; 

11.16. Neteko galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-986

(nuo 2015 m. rugpjūčio 20 d.)

(TAR, 2015-08-19, 2015-12420)

11.17. kaupia, analizuoja informaciją apie apsinuodijimus, jų priežastis ir pasekmes, chemines medžiagas, jų preparatus ir jų poveikį žmogaus sveikatai, apsinuodijimų rizikos veiksnius, profilaktiką, vykdo toksikologinę stebėseną;

11.18. teikia siūlymus apsinuodijimų prevencijos klausimais;

11.19. pagal kompetenciją visą parą konsultuoja gyventojus ir kitus suinteresuotus asmenis apsinuodijimų klausimais;

11.20. Neteko galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5

(nuo 2015 m. sausio 15 d.)

(TAR, 2015-01-14, 2015-614)

11.21. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

11.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų srityje;

11.23. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus dėl ekstremaliųjų sveikatai situacijų teisės aktų projektų rengimo, nagrinėja ir derina šiuos teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;

11.24. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

11.25. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis, ūkio subjektais ir nevyriausybinėmis organizacijomis planuojant, organizuojant ir tobulinant sveikatos priežiūros veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais;

11.26. organizuoja pasitarimus, pratybas, mokymus, seminarus, konferencijas ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo klausimais;

11.27. pagal kompetenciją dalyvauja ir atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Komisijos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių organizuojamose pratybose, treniruotėse ir mokymuose;

11.28. vykdydamas valstybės medicinos rezervo tvarkymo ir saugojimo funkcijas, organizuoja valstybės medicinos rezervo sudarymą, kaupimą, rezervo išteklių apskaitą, atnaujinimą, keitimą, saugojimą bei jų atitiktį Lietuvos Respublikoje įteisintiems saugos ir nekenksmingumo sveikatai bei aplinkai reikalavimams, organizuoja, kad valstybės medicinos rezervo atsargos būtų laiku perduotos Vyriausybės nustatytiems subjektams. Jeigu šiame punkte nurodytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai įstaiga tokią licenciją (leidimą) privalo turėti;

11.29. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus ekstremaliųjų sveikatai situacijų valdymo srityje;

11.30. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pavestas funkcijas.


III. CENTRO TEISĖS

12. Centro teisės, užtikrinančios, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai ir atliktos funkcijos, yra šios:

12.1. pagal kompetenciją atstovauti Sveikatos apsaugos ministerijai kitose institucijose;

12.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją Centro kompetencijai priskirtais klausimais;

12.3. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų (teisės aktų projektų) juos rengiančioms institucijoms;

12.4. sudaryti komisijas, darbo grupes pasitelkiant kitų valstybės institucijų ir įstaigų specialistus, sprendžiant Centro kompetencijai priskirtus klausimus;

12.5. gauti informaciją apie teisės aktų, susijusių su Centro veikla, rengimą, susipažinti su jų projektais, teikti pastabas ir pasiūlymus;

12.6. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.7. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

12.8. naudoti Centrui skirtas lėšas nuostatuose numatytai veiklai.

13. Centras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.


IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m kovo 6 d. įsakymo Nr. V-233

(nuo 2013 m. kovo 14 d.)

(Žin., 2013, Nr. 127-1305) redakcija

Centro administracijos struktūrą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Centro vidaus darbo tvarka reglamentuojama Centro direktoriaus tvirtinamais: Centro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais.

16. Centrui vadovauja direktorius. Centro direktorių ketverių metų kadencijai priima į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir skiria nuobaudas sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos direktorius gali būti skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

17. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

18. Centro direktorius:

18.1. vadovauja Centrui, organizuoja jo darbą ir atsako už Centro veiklą, planuoja, kontroliuoja ir atsako už Centrui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą, priima sprendimus Centro veiklos klausimais, atstovauja Centrui;

18.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

18.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m kovo 6 d. įsakymo Nr. V-233

(nuo 2013 m. kovo 14 d.)

(Žin., 2013, Nr. 127-1305) redakcija

tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, Centro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas ir pašalpas;

18.6. atstovauja Centrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, Centro vardu pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

18.7. teikia Sveikatos apsaugos ministerijai pagal jos nustatytus terminus Centro metinę veiklos ataskaitą; sveikatos apsaugos ministro reikalavimu atsiskaito už Centro veiklą;

18.8. pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerijai su Centro veikla susijusią informaciją, užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų pavedimų vykdymą;

18.9. pasirašo Centro vardu ieškinius, prašymus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;

18.10. atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

19. Centro direktorius turi pavaduotoją (-jus), kuriuos jis priima ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Centro direktoriui. Centro direktorius nustato jų administravimo sritį ir kompetenciją. Jeigu Centro direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas sveikatos apsaugos ministro pavedimu laikinai vykdo Centro direktoriaus pavaduotojas arba kitas Centro valstybės tarnautojas.

20. Centro padalinių darbą organizuoja struktūrinių padalinių vadovai, kurie yra pavaldūs Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį. Centro struktūrinių padalinių pavaldumą nustato Centro darbo reglamentas.

21. Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo, priėmimo į darbą, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas, jų teises ir pareigas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr . 64-2569), kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.


V. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

22. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

23. Centro vidaus auditą atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.

24. Centro finansų kontrolė atliekama Centro direktoriaus tvirtinamų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

25. Centro metinio veiklos plano kontrolę atlieka Centro direktorius.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

KONTAKTAI

Birutės g. 56,

Vilnius LT-08110

Tel.: (8 5) 261 9888

Faksas: (8 5) 231 4436

el. paštas: info@essc.sam.lt

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 5) 261 9888

Faksas (8 5) 262 1962

el. paštas bud@essc.sam.lt

Apsinuodijimų 

informacijos biuras

visą parą teikia neatidėliotiną

informaciją apsinuodijus

tel. (8 5) 236 2052 arba

mob. 8 687 53378

el. paštas aib@essc.sam.lt 

  

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A/S LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 2802527

Šiandien: 108

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema