2023 m. rugsėjo 28 d.

LR sveikatos apsaugos ministro įsakymai

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo nr. V-141 „ Dėl valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo". Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-899 "Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-525 "Dėl Pasirengimo gripo pandemijai konsultantų (mokslininkų ir specialistų) grupės sudarymo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1289 "Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-501 "Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-897 "Dėl Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-209 "Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-762 "Dėl Didmeninio platinimo licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų platintojų ir importuotojų atitikties geros platinimo praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir geros platinimo praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-524 "Dėl Farmacinės veiklos vykdymo pagal vaistinių preparatų gerą platinimo praktiką" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 "Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-523 "Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-58 "Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1110 "Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr.V-1040 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 99:2011 "Gyventojų apsauga įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai" patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 "Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-756 "Dėl Gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-601 "Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-81 "Dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2011-2012 metų programos patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-78 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-78 "Dėl Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygų bei tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-900 "Dėl Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių plano patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-657 "Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-544 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinojo teikimo švietimo ir kitose įstaigose krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-303 "Dėl Nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo"  Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-194 "Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-17 "Dėl Informacijos apie ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas, keliančias tarptautinį susirūpinimą, rinkimo, vertinimo ir teikimo Pasaulio sveikatos organizacijai tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. D1-803/V-1065 "Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/V-436 "Dėl Visuomenės ir suinteresuotų institucijų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius, viršijančius pavojaus ar informavimo slenksčius, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr.1V-713/V-1064 "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-990 "Dėl Gyventojų grupių, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina, nustatymo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-761 "Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatinimo reikmėms aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-536 "Dėl Sezoninio gripo bei gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-511 "Dėl Pandeminės ir prepandeminės gripo vakcinos laikymo, paskirstymo, transportavimo, skiepijimo organizavimo, skiepijimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-274 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas cheminio užteršimo atvejais, rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-141 "Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, apskričių administracijų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-140 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-124 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų (įmonių) ir ligoninių personalo asmeninių apsaugos priemonių, skirtų dirbti esant ekstremaliai situacijai, sąrašų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-36 "Dėl Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-31 "Dėl Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-719 "Dėl Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 "Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1080 "Dėl Neregistruotų būtinųjų vaistinių preparatų tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-895 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 "Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 35-2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo" Plačiau
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. V-233 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 "Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-228 "Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 "Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-197 "Dėl Vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-136 "Dėl Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo komisijos darbo reglamento tvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1053 "Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų formų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1012 "Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. V-681 "Dėl Gyventojų grupių, kurioms gripo pandemijos metu prioriteto tvarka turi būti skiriami valstybės biudžeto lėšomis įsigyti antivirusiniai vaistai, nustatymo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-152 "Dėl Paukščių gripo diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais algoritmo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-915 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 "Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 686 "Dėl Pasirengimo gripo pandemijai plano ir jo įgyvendinimo 2005-2006 m. priemonių plano patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-563 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo" pakeitimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 "Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 "Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1523 "Dėl farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir farmacijos specialistų teorinių žinių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-584/486 "Dėl Ėminių ėmimo, įvykus branduolinei ar radiacinei avarijai, taisyklių patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 7 d įsakymas Nr. V-197 "Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąrašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-157 "Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais tobulinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 324 "Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 "Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr.186 "Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo"  Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 132 "Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr.112 "Dėl Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-31 "Dėl Valstybės medicinos rezervo administravimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 "Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 "Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 617 "Dėl Valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargų tvarkymo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr.5 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 85 "Dėl Lėšų rezervo užkrečiamųjų ligų profilaktikai ir šių ligų bei kitų ekstremalių situacijų pasekmėms šalinti nuostatų tvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-1159 "Dėl užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 294 "Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse tvarkos" Plačiau

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 11 "Dėl Farmacinės veiklos su narkotiniais ar psichotropiniais vaistais ir vaistinėmis medžiagomis licencijavimo" Plačiau

Aktuali informacija

KONTAKTAI

M. K. Čiurlionio g. 23,
Kaunas LT-44356
Tel. (8 - 37) 28 2244
Faksas: (8 - 37) 28 2250
e.paštas: info@essc.sam.lt
 

Vilniaus padalinys

Mindaugo g. 12 

Vilnius LT-03225

Tel. (8 - 5) 261 9888

e.paštas: info@essc.sam.lt 

 

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 - 37) 28 2244

Faksas (8 - 37) 28 2250

e. paštas bud@essc.sam.lt

 

 

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A.s. LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 5960573

Šiandien: 792

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema