2023 m. gegužės 29 d.

Duomenų subjektų teisės

1. Teisė žinoti apie asmens duomenų tvarkymą ESSC (būti informuotas).
2. Teisė susipažinti su ESSC tvarkomais savo asmens duomenimis.
3. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Jūs, susipažinęs su ESSC tvarkomais savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti, kad ESSC nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.
4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam"). Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:
1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
2) duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
3) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
4) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;
5) rinkodaros tikslais.
5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:
• Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
• asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
• ESSC nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
• Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar ESSC teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
• Jūsų prašymu apribojus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.
6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir automatizuotu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
1) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
2) duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 

7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu:
1) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 
2) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. 
Šios pastraipos 2 punktas netaikomas duomenų tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka vykdydamos savo užduotis.

 

 

8. Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.
Jūs turite teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.
JŪSŲ TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu siekiama užtikrinti: a) nacionalinį saugumą; b) gynybą; c) visuomenės saugumą; d) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją; e) kitus Lietuvos Respublikos svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Lietuvos Respublikos interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą; f) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą; g) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos; h) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu a- e ir g punktuose nurodytais atvejais; i) Jūsų apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; j) civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITIES TEISES LIETUVOJE PADEDA UŽTIKRINTI IR GINTI:
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.
Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.
Teismai sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų. Formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS ESSC TEISĖS AKTAI:
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;
Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Ekstremalių sveikatai situacijų centre taisyklės (pridedama).
Prašymas gali būti pateiktas:
• tiesiogiai ESSC darbuotojui;
• paštu;
• per pasiuntinį;
• elektroninėmis ryšių priemonėmis.
Svarbu, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė.

 

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)(pridedama).

Aktuali informacija

KONTAKTAI

M. K. Čiurlionio g. 23,
Kaunas LT-44356
Tel. (8 - 37) 28 2244
Faksas: (8 - 37) 28 2250
e.paštas: info@essc.sam.lt
 

Vilniaus padalinys

Mindaugo g. 12 

Vilnius LT-03225

Tel. (8 - 5) 261 9888

e.paštas: info@essc.sam.lt 

 

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 - 37) 28 2244

Faksas (8 - 37) 28 2250

e. paštas bud@essc.sam.lt

 

 

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A.s. LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 5772583

Šiandien: 1765

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema