2023 m. birželio 4 d.

Naujienos

2009-05-29

Europos uostų sveikatos priežiūros seminaras

Europos uostų sveikatos priežiūros seminaras
 

2008 m. vasario 25-26 d Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Ekstremalių situacijų prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Rimšelienė dalyvavo Europos uostų sveikatos priežiūros seminare (Port Health Workshop), vykusiame Londone (Jungtinė Karalystė).

Seminaro tikslas - palyginti TSPT (2005) įdiegimą Europos uostuose/oro uostuose; nustatyti galimybes praktinio bendradarbiavimo harmonizavimui; plėtoti bendrą požiūrį dėl PSO standartų.

Aptarti laivų higieninių sąlygų pažymėjimai ir su jais susijusios problemos; bendrų standartų nustatymo uostuose ir numatytose patekimo vietose (designated points of entry) galimybės.

Dalyvavo atstovai iš 23 Europos šalių ir 7 JK užjūrio šalių, PSO Europos regiono, JK uostų sveikatos institucijų asociacijos, Sveikatos apsaugos agentūros ir JK administracijos.

Seminaro metu buvo aptartos higieninių sąlygų ir atleidimo nuo higieninių sąlygų pažymėjimų esamos laikinosios tvarkos (PSO) problemos. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką atleidimo nuo higieninių sąlygų pažymėjimai pakeičia deratizacijos pažymėjimą. Pagrindinės problemos:

- dėl nevienodų galimybių Šalims neužtenka laiko suderinti PSO nuostatų su savo teisine baze;

- rekomendacijos (PSO) buvo pateiktos per vėlai;

- tikrinančio personalo kompetencijos ir mokymų trūkumas įvairiose šalyse;

- netinkama pažymėjimo forma (nėra vietos pastaboms, registracijos problemos);

- nesuderinamumas su ES maisto įstatymo standartais.

Minėti trūkumai sąlygoja maišatį, netinkamus sklandžiam darbui pažymėjimus ir specialistų neužtikrintumą. Sprendžiant minėtas problemas siūloma:

- planuoti bendrą laivų patikrinimą ir visuomenės sveikatos rizikos bei užterštumo ir/ar ligų protrūkių kontrolę;

- bendradarbiaujant su kitomis susijusiomis institucijomis nustatyti veiksmų tvarką incidentų ir ekstremalių situacijų atvejais (komunikacija, pranešimų teikimo ir sekimo sistemos);

- aprūpinti atitinkamus specialistus mėginių ėmimo priemonėmis;

- įvertinti uosto galimybes sulaikyti laivą įgyvendinant TSPT 1B priedo nuostatas;

- vykdyti patikrinimų registravimą;

- įvertinti specialistų mokymų galimybes, monitoringo ir audito atlikimą bei nustatytų reikalavimų atitikimą.

Visi susitikime dalyvavę atstovai pritarė, kad šiuo metu labiausiai reikalingos išsamios rekomendacijos (PSO), patikrą atliekančių specialistų kompetencija ir patikrinimo nuoseklumas/suderinamumas, ES kainos ir sąlygų suderinamumas, PSO audito metmenys.

PSO Europos regiono atstovas pristatė PSO rekomendacijų inspektoriams išduodantiems Atleidimo nuo laivų higieninių sąlygų kontrolės / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus (toliau -pažymėjimai) projektą, pakeisiantį šiuo metu galiojančias trumpalaikes rekomendacijas (2007 m. rugpjūtis). Projektas rengiamas konsultuojantis su uostų sveikatos ekspertais, laivybos atstovais ir tarptautinėmis organizacijomis. Naujosios rekomendacijos bus taikytinos visiems laivams jūrose ir vidaus vandenyse nustatant visų rūšių keliamą riziką visuomenės sveikatai, o ne tik užkrečiamųjų ligų keliamą riziką. Rekomendacijos atitiks TSPT 3 priedo nuostatas. Pabrėžta, kad pažymėjimai, tai galimybė registruoti ir pranešti apie įvykius laivuose ir taikytas priemones, kai tai yra būtina. Tai didina laivų operatorių visuomenės sveikatos įvykių ir atsako supratimą. Įgyvendinant TSPT PSO šiuo metu renka duomenis apie uostus, kuriuose gali būti išduodami Atleidimo nuo laivų higieninių sąlygų kontrolės / Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimai.

Europos regione duomenis yra pateikę 38% atstovų. Kituose regionuose duomenis pateikė nuo 5 iki 33% atstovų.

Seminaro metu pristatyta kompanija, kuri diegia laivų informacijos valdymo sistemą (APHA Ship Information Management System). Bandomoji sistemos versija yra internete, adresu: www.apha-sid.com. Sistema apima duomenų apie kiekvieną laivą įvedimą (laivo pavadinimas, tipas, savininkas, šalis, jūros ar vidaus vandenų laivas ir pan.), monitoringą (patikrinimo duomenys), saugą, auditą, paiešką pagal įvairius kriterijus (pvz. laivo savininką, tipą, pavadinimą ir pan.), ataskaitų rengimą. Numatomas sistemos diegimas - 2008 m. balandį. Visos norinčios prie sistemos prisijungti šalys raginamos susisiekti su jos kūrėjais MC Computer Systems Ltd, Chris Anderson ar Mertin Craven (Tel.: 07736 832166, 0845 0093103, el. paštas: chris@mc-computer-systems.com).

Įgyvendinant vieną iš TSPT nuostatų, dėl šalių įvairiapusiško bendradarbiavimo, pateiktas geranoriško bendradarbiavimo pavyzdys, Supratimo memorandumas tarp Jungtinės Karalystės ir Vokietijos uostų sveikatos priežiūros asociacijų. Bendradarbiavimas pagrįstas informacijos ir patirties keitimusi, bendru mokymų vykdymu, pasitikėjimu tarp valstybių vykdant patikras ir pan. Tokiu būdu uostų sveikatos institucijos lengviau bendrauja tarpusavyje, kas padeda spręsti įvairius iškilusius klausimus. Ateityje manoma sukurti Tarptautinę uostų sveikatos institucijų asociaciją, kurios dėka būtų sukurtos priemonės palengvinančios TSPT įgyvendinimą. Uostų sveikatos institucijų asociacija (JK) 2008 m. rugsėjo 9-11 d. (Worsley Marriott Hotel, Manchester) organizuoja metinę konferenciją „Partnerystė dirbant". Asociacija yra įkūrusi forumą (daugiau informacijos internete, adresu: www.apha.org.uk).

Diskusijų metu buvo aptarti laivų patikrinimo audito klausimai. Išvada: PSO turėtų išleisti detalias rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis būtų atliekamos patikros. Kol kas auditą atlikti yra per anksti. Šiuo metu auditas visose šalyse atliekamas tik maisto ir veterinarijos tarnybose.

Pristatytas SHIPSAN TRAINET, ES Laivų Sanitarijos programos - SHIPSAN, projektas (nuo 2008 m. gruodžio iki 2011 m. gegužės). Tikslas - palengvinti praktinį TSPT įgyvendinimą, siekiant sustiprinti bendrą užkrečiamųjų ligų prevencijos kruiziniuose laivuose ir keltuose ES politiką. Įgyvendinant uždavinius numatyta sukurti integruotą Europos laivų sanitarijos strategiją, vykdyti mokymus ES laivų sanitarijos patikrinimo, protrūkių tyrimo ir užkrečiamųjų ligų priežiūros ir kontrolės klausimais, TSPT (2005) taikymo keltams ir keleiviniams laivams ir kt. Įgyvendinant projektą numatyta parengti laivų sanitarijos vadovą (žinyną), sukurti mokymo tinklą ir visą reikalingą medžiagą, įdiegti „išmokyk mokytoją" mokymo sistemą uostų sveikatos specialistams ir jūrininkams, išbandyti komunikacijos tinklą bei ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo sistemą tarp uostų sveikatos specialistų. Šiuo metu renkama informacija apie laivų sanitarijos mokymų programas ES ir tarptautiniu mastu, uostų sveikatos specialistų ir jūreivių mokymų poreikius, esamus komunikacijos tinklus. SHIPSAN TRAINET numatyta pritaikyti 2 mokymo modulius sveikatos specialistams, Estijoje ir Bulgarijoje; 3 modulius jūrininkams kruiziniuose laivuose Lenkijoje ir Lietuvoje ir 1 - keltuose, Graikijoje.

SHIPSAN programos pagrindinis tikslas įvertinti ES uostus, sukurti duomenų bazę. Įgyvendinant programą, dalyvaujančioms šalims, o taip pat Lietuvai, pateikti 5 klausimynai, kuriuos įvertinus nustatyta, kad daugumoje kompetentingų institucijų trūksta specifinių teisės aktų keleiviniams laivams, tik pusė šalių atlieka sanitarinius patikrinimus, vykdant rutininę programą ir tik nacionaliniuose laivuose. Tolimesnė klausimynų analizė vykdoma. Susitikimas, kuriame bus aptarta ES situacija, vyks 2008 m. balandžio 16-17 d. Lietuvoje (Klaipėdoje). SHIPSAN atstovai įpareigojami teikti informaciją nacionaliniams TSPT koordinavimo centrams bei už EWRS atsakingoms institucijoms.

Antrąją seminaro dieną aptartos su aviacija ir keleivių skraidinimu susijusios problemos. Nustatyta, kad kitą pasaulio kraštą vienas keleivis gali pasiekti per 24 val. per tą patį laiką pasaulyje skraidinama daugiau kaip 2 milijardai žmonių. Aviacijos sektorius dėl minėtų priežasčių turi būti ypatingai pasirengęs galimos pandemijos grėsmei. Pristatyta filmuota Honkongo oro uoste vykusių lauko pratybų dėl paukščių gripo nustatymo lėktuvo keleiviui medžiaga. Didelis dėmesys pratybų metu skirtas keleivių srautų oro uoste reguliavimui. Keleiviams jau lėktuve buvo padalintos spalvotos korteles (žalia, geltona, oranžinė ir raudona) priklausomai nuo atstumo ir galimo sąlyčio su sergančiuoju keleiviu. Suskirsčius keleivius jiems buvo atliktos anketinės apklausos, keleiviai buvo įlaipinti į atitinkama spalva pažymėtus autobusus; oro uoste specialiomis pertvaromis suskirstyti keleivių srautai, kur pagal atitinkamą riziką buvo taikomos apsauginės priemonės, atlikti neinvaziniai medicininiai tikrinimai (temperatūros matavimas). Pratybomis siekiama, nustačius pavojingą ligą orlaivyje, harmonizuoti oro uosto darbą, kiek įmanoma suvaldyti žmonių paniką; patikrinti pasirengimo planą. 2006 m. rugsėjo 25-26 d. vyko CAPSCA projekto (Cooperative Arrangement for the Prevention of Spread of Communicable Disease through Air Travel / bendras susitarimas dėl užkrečiamųjų ligų plitimo per oro transportą prevencijos), orientuoto į pietryčių Azijos šalis, seminaras / stalo pratybos. CAPSCA projektu siekiama harmonizuoti oro uostų veiklą, pasirengti galimai pandemijai ar kitokio pobūdžio ekstremalioms situacijoms. Pristatytos CAPSCA rekomendacijomis oro linijoms.

Įvertinus klausimyno rezultatus dėl visuomenės sveikatos standartų, kokybės užtikrinimo nustatyta, kad reikalinga bendru susitarimu gerinti standartus numatytoms įėjimo vietoms (designated points of entry); kol kas nėra tinkamos standartų kokybės priežiūros.

 

 

Aktuali informacija

KONTAKTAI

M. K. Čiurlionio g. 23,
Kaunas LT-44356
Tel. (8 - 37) 28 2244
Faksas: (8 - 37) 28 2250
e.paštas: info@essc.sam.lt
 

Vilniaus padalinys

Mindaugo g. 12 

Vilnius LT-03225

Tel. (8 - 5) 261 9888

e.paštas: info@essc.sam.lt 

 

DARBO LAIKAS

I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka: 12.00-12.45
Budintis specialistas poilsio laiku

Tel. (8 - 37) 28 2244

Faksas (8 - 37) 28 2250

e. paštas bud@essc.sam.lt

 

 

Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas 191349831

PVM mokėtojo kodas LT100004955514

A.s. LT517300010002457700  „Swedbank", AB
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Naudojimosi svetaine sąlygos

Lankytojų statistika: 5784649

Šiandien: 329

© 2010 Ekstremalių sveikatai
situacijų centras.

Sprendimas: Fresh media. Naudojama EasyWeb 3.0 sistema